Open Calling – Our Planet

open calling - our planet

Open Calling – Our Planet

Artists for Earth

Σε καθημερινή βάση η Γη που μας φιλοξενεί και μας παρέχει όλες τις πρώτες απαραίτητες ύλες για επιβίωση, δέχεται επίθεση και κακή μεταχείριση από τον ανθρώπινο παράγοντα σε όλο της το φάσμα …

Βασικο αποτέλεσμα πλέον η εξαφάνιση πάρα πολλών ειδών ζώων, η σχεδόν ολοκληρωτική εξαφάνιση κάποιων δασών, η κλιματική αλλαγη με το λιώσιμο των πάγων και την αλλαγή της θερμοκρασίας, την εξάλειψη φυσικών πόρων, τη μόλυνση του αέρα που αναπνέουμε και των θαλασσών που μοιραζομαστε με τα υπολοιπα είδη και ακόμα πολλές καταστροφές με ανάλογες συνέπειες. Συνέπειες που μας θυμώνουν και μας θλίβουν βαθύτατα, αλλά μας δίνουν και τη δίαθεση για άμεση δράση, επικοινωνία των αναγκών της Γης και δημιουργική εξυγίανση.

Στόχος μας : Nα επικοινωνήσουμε την ανάγκη της Γης μέσα από την Τέχνη, Nα ευαισθητοποιήσουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη μερίδα κόσμου, αλλά και κρατικών φορέων, Nα μαζέψουμε απαραίτητους πόρους, για να γίνουν δενδροφυτεύσεις και άλλες απαραίτητες ενέργειες για την επιβίωση του οικοσυστήματος.

Aπευθύνουμε ανοιχτό κάλεσμα σε καλλιτέχνες (ζωγράφους – performers – γλύπτες- χαράκτες- μουσικούς – street artists – tattoo artists – ηθοποιούς), για συμμετοχή στην επόμενη εκδήλωση του project M.A.G. στον πολυχώρο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων στις 15 – 17 Νοεμβρίου 2019, με θέμα: Φύση και Άνθρωπος – Επιπτώσεις – Λύσεις – Εικόνες … (δεν είναι δεσμευτικό για μουσικούς – performers – συγγραφείς)

Όλοι οι καλλιτέχνες καλούνται :

– Να δημιουργήσουν το διαδικτυακό τους προφίλ στη νεοσύστατη πλατφόρμα μας https://www.musicartmagazine.com και να ανεβάσουν έργα τους και εκεί
– Να αποστείλλουν την ιδέα τους με μία μικρή εξήγηση στα παρακάτω mail :
info@musicartmagazine.com & mag@musicartmagazine.com
– Να είναι εντός θέματος
– Όσοι επιθυμούν να εκθέσουν (ζωγράφοι – street artists – tattoo artists – graphics) τα έργα τους θα πρέπει να είναι μέχρι 1 χ 1, όχι παραπάνω από 3 έργα και έτοιμα για να κρεμαστούν ή να τοποθετηθούν σε καβαλέτο
– Όσοι επιθυμούν να προτείνουν τη διεξαγωγή σεμιναρίων θα πρέπει να στείλουν λεπτομερή περιγραφή του σεμιναρίου μαζί με πιθανό κόστος
– Διαλέξεις
– Παρουσιάσεις βιβλίων
– Η πρόσκληση ισχύει μέχρι τις 11 Οκτωβρίου 2019 ημέρα Παρασκευή

Η εκδήλωση θα είναι η αρχή για τις επόμενες εκδηλώσεις από τον Ιανουάριο σε διάφορους χώρους της Αθήνας (ίσως και επαρχία – συμπρωτεύουσα) με βασικό άξονα τη διεξαγωγή σεμιναρίων – workshops – master classes

Πολιτισμός – Ζωή – Φύση – Καλλιτέχνες – Δημιουργία

Promo Video :
https://www.youtube.com/watch?v=EnDZ1bR0Nu8

Βασικοί άξονες – δράσεις :

– Συναυλίες
– Ζωντανές τοιχογραφίες & ζωγραφική
– Εκθέσεις
– Κάλεσμα καλλιτεχνών για διάθεση έργων με σκοπό την μεγιστοποίηση των πόρων από κοινότητες και φορείς
– Διαλέξεις και σεμινάρια με σκοπό την ανάδειξη και των καλλιτεχνών αλλά και εύρεση νέων πόρων (χρηματικών)
– Συνεύρεση και διάλογος καλλιτεχνών από διάφορες σχολές και ηλικιακές κατηγορίες με σκοπό τη συνεργασία και την από κοινού δημιουργία
– Ανάδειξη θεμάτων και λύσεων μέσα από μία ενεργή καλλιτεχνική κοινότητα που ευαισθητοποιείται σαν σύνολο

Με βασικό μας άξονα την καλλιτεχνική κοινότητα μπορούμε να ξεκινήσουμε συνεργασίες με άλλους καταξιωμένους και αναγνωρισμένους φορείς, με σκοπό να ακολουθήσουν το παράδειγμα αυτό και άλλοι συνάνθρωποι και φορείς και έτσι να αποδείξουμε για ακόμα μία φορά το μέγιστο αγαθό της ζωής μας, αλλά και να δώσουμε στην καλλιτεχνική κοινότητα μία διαφορετική φωνή από αυτήν που είχε μέχρι τώρα και μία διαφορετική κατεύθυνση δημιουργίας και έμπνευσης για τους ίδιους, αλλά και εμάς τους υπόλοιπους …

art for change vol 7

English Please

Open Calling – Our Planet

Artists for Earth

On a daily basis, planet Earth that hosts us and provides us with all the basic elements needed for our survival, is being attacked and mistreated by the human factor throughout its spectrum …

As a result these causes the extinction of animal species, The extinction of some forests, climate changes, the ice melting factor and high temperatures , the elimination of natural resources, Air pollution and seas devastation (with garbage and plastics) and so much more with similar consequences.

Our goal is to create a channel through our artistic community which will direct communicate – act – react for these needs, Earth’s needs, raise the awareness of the people, but also raise the necessary funds to plant trees – clean our seas and beaches – deliver new ideas on how creativity – active community can educate through smart messages to the people and finally to have consisted in the survival of Earth’s ecosystem.

So we are inviting artists (painters – performers – sculptors – engravers – musicians – street artists – tattoo artists – actors) to participate in the next ‘Art for Change Festival’ at ‘Serafeio’ Multi Space of Athens Municipality, on November 15-17, 2019, on the THEME : Nature and Human – Impacts – Solutions – Pictures … (not binding as a theme for musicians – performers – authors)

All artists are invited to:

– Create their online profile on our newly created platform https://www.musicartmagazine.com and upload their projects there
– Send their idea with a brief explanation to the following mail:
info@musicartmagazine.com & mag@musicartmagazine.com
– Be within our theme
– Those wishing to exhibit (painters – street artists – tattoo artists – graphics) their works should be up to 1 x 1, not more than 3 and ready to be hung or mounted on an easel
– Those wishing to propose seminars should send a detailed description of the seminar along with the possible costs
– Lectures
– Book presentations
– The invitation is valid until 11 October 2019 Friday

This event will be the start of our future events from January 2020, in various venues in Athens (perhaps the province – co-host) focusing on seminars – workshops – master classes

Culture – Life – Nature – Artists – Creation

Key axes – actions:

– Concerts
– Live wall paintings & Canvas
– Exhibition
– Challenging the artists to use their art as an arc for raising money and funds through organisations
– Lectures and seminars for the promotion of artists and finding new (financial) resources
– Meeting and creating dialogue with artists from different schools and age groups for collaboration and co-creation
– Promoting themes and solutions through an active artistic community that is sensitized as a whole
Δείτε λιγότερα

Music Art Magazine

MaG is the 1st real time platform created dedicated to up rise and inform about New Artists all over the world that want to show their work ....

You may also like ...

0

Leave a Reply