Open Calling Art for Change Vol V – Fine Arts – Artists

  Open Calling Art for Change Vol V – Fine Arts – Artists

  Art for Change vol. V – Fine Arts – Artists
  Musicartmagazine-mag

  Το Art for change ανακοινώνει τη διεξαγωγή ανοιχτού καλέσματος, καλλιτεχνών δημιουργών εντός και εκτός Αθηνών.

  Στα πλαίσια του φεστιβάλ Art for change vol.V θα πραγματοποιηθεί εικαστική έκθεση με θέμα «Σκοτεινοί Χρόνοι-Αντανακλάσεις».

  Αναγνωρίζοντας τους πολλαπλούς τρόπους έκφρασης των σύγχρονων καλλιτεχνών, το Art for change στοχεύει να διερευνήσει τους διαφορετικούς τρόπους καλλιτεχνικής δημιουργικής έκφρασης, καθώς και τις πολλές και ποικίλες όψεις του τρόπου με τον οποίο οι σκοτεινοί χρόνοι αντανακλώνται πάνω στα έργα τον καλλιτεχνών.

  Δεκτά όλα τα έργα που έχουν σχέση με το θέμα: ζωγραφική, γλυπτική, street art, graffiti, χαρακτικη, εγκατάσταση, φωτογραφία, video art.

  Οι καλλιτέχνες δεν χρειάζεται να πληρώσουν για τη συμμετοχή τους.

  Η έκθεση θα λάβει μέρος στο The HUB Events στα Πετράλωνα.

  Η ημερομηνία διεξαγωγής του φεστιβάλ είναι 1-3 Φεβρουαρίου 2019.

  Οι αιτήσεις συμμετοχής του ανοιχτού καλέσματος σε καλλιτέχνες, λήγουν στις 25 Ιανουαρίου 2019. Για την έγκαιρη αίτηση συμμετοχή σας θα πρέπει να μας αποστείλετε τα στοιχειά σας στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση mag@musicartmagazine.com.

  Παρακαλούμε τα βιογραφικά στοιχεία και οι τίτλοι των έργων καθώς και η περιγραφή να είναι στα Ελληνικά ή στα Αγγλικά.

  Βιογραφικό σημείωμα μέχρι 200 λέξεις.

  Υποχρεωτική γραπτή περιγραφή του έργου σας μέχρι 200 λέξεις.
  Ο κάθε καλλιτέχνης συμμετέχει από 1 έως 3 έργα.

  Τα έργα θα πρέπει να μεταφερθούν στο χώρο της έκθεσης με ευθύνη του καλλιτέχνη στο χώρο εκδήλωσης 30 και 31 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 12:00 έως 19:00. Πέραν της ημερομηνίας αυτής δεν θα γίνου δεκτές οι συμμετοχές.

  Εάν προκύψει στα πλαίσια του φεστιβάλ οικονομική πρόταση για έργο, αυτό αφορά αποκλειστικά τον καλλιτέχνη και το φεστιβάλ δεν έχει λόγο ή δικαίωμα πάνω στην όποια συμφωνία.

  Για περισσότερες διευκρινίσεις επικοινωνήστε μαζί μας.
  Ευχαριστούμε πολύ

  For English Here

  Art for change announces an open call for creative artists inside and outside of Athens.

  As part of the Art for change vol. V festival, a visual exhibition entitled “Dark Hours-Reflections” will take place.
  Recognizing the multiple ways of expressing modern artists, Art for change aims to explore the different ways of artistic creative expression as well as the many and varied aspects of how dark times are reflected in the works of artists.

  Accepts all works related to the subject: painting, sculpture, street art, graffiti, etching, installation, photography, video art.

  Artists do not have to pay for their participation.

  The exhibition will take place in The HUB Events in Petralona.

  The date of the festival is February 1-3, 2019.

  Applications for open call to artists expire on January 25, 2019. For your timely application, please send us your details at the following e-mail address: mag@musicartmagazine.com.

  Please provide the curriculum vitae and titles of the works as well as the description in Greek or English.

  Curriculum vitae up to 200 words.

  Required written description of your project up to 200 words.
  Each artist participates from 1 to 3 works.

  The works will be transferred to the exhibition area under the responsibility of the artist at the event venue on 30 and 31 January 2019 from 12:00 to 19:00. Beyond this date, entries will not be accepted.

  If an economic proposal for a project arises within the festival, this concerns only the artist and the festival has no reason or right over any agreement.

  For more clarifications, please contact us.
  Thank you

  Εισήγηση για ομαδική έκθεση, θέμα «Σκοτεινοί Χρόνοι – Αντανακλάσεις»

  Με τον όρο Σκοτεινοί Χρόνοι, εκτός από την στενή- ακριβή- έννοια που θα τους έδινε ένας ιστορικός (αναφερόμενος στους τους πρωτογεωμετρικούς και υπομηκυναϊκούς χρόνους), συνηθίζουμε να χαρακτηρίζουμε τις ιστορικές εκείνες περιόδους κατά τις οποίες οι κοινωνίες δοκιμάζονται: Επικρατεί μια γενικότερη ασάφεια και ανασφάλεια, άνθρωποι αναγκάζονται σε υποχρεωτική μετανάστευση είτε κυνηγημένοι από τη σφοδρότητα της καταστροφής που φέρνει ένας πόλεμος, είτε εξ αιτίας του οικονομικού μαρασμού που επιβάλλεται στον τόπο τους, οι κοινωνικές δομές καταρρέουν, οι εργασιακές σχέσεις λεηλατούνται, οι λαοί διχάζονται από μίση θρησκευτικά, φυλετικά, πολιτικά.

  Οι άνθρωποι παλεύουν μέσα στα σκοτάδια αναζητώντας χαραμάδες ελπίδας και ελευθερίας, ρωγμές προς ένα διαφορετικό, ένα υποσχόμενο αύριο.

  Η πρόσφατη περίοδος που έθεσε την χώρα μας σε μεγάλα δεινά, η αναστάτωση που επικρατεί στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, η άνοδος των ακραίων ιδεολογιών στην Ευρώπη και η επικράτηση τους σε αρκετές από τις χώρες της, αλλά και οι εμφύλιοι πόλεμοι, ο θρησκευτικός φανατισμός, ο λιμός –που ακόμα μαστίζει γωνιές ενός αποστραγγισμένου υπερκαταναλωτικού πλανήτη- και οι ακραίες κλιματικές αλλαγές, έχουν οδηγήσει σε ραγδαίες αλλαγές στον κοινωνικό, πολιτικό, οικονομικό αλλά και δημογραφικό ιστό του πλανήτη.

  Οι αντανακλάσεις και οι συνειρμοί, είναι προφανείς.
  Η προβολή αυτή, των σκοτεινών χρόνων στις μέρες μας, αποτελεί έναυσμα για εσωτερικές διεργασίες, καθώς και για την έκφρασή τους, διαφοροποιώντας τον χώρο και τον χρόνο που ζούμε. Όλοι και όλα είναι συνδεδεμένα. Άνθρωποι και γεγονότα αποτελούν μια μεγάλη αλυσίδα που συνδέει το σήμερα με το παρελθόν. Ο καθένας κουβαλάει το σωματικό του χώρο και τις προσωπικές και κοινωνικές εμπειρίες του και ορμώμενος από την ατομική του αντίληψη, τις ερμηνεύει και εκφράζεται.

  Η τέχνη πάντοτε αντλούσε και αντλεί έναυσμα από την εποχή της για να την περιγράψει, να την αναλύσει, να εμβαθύνει στα αίτια, να απαλύνει την πληγή, να προτείνει λύσεις. Και σαν καθρέφτης αντανακλά και μεταφράζει των ανθρώπων τα δεινά
  Καλλιτέχνες από διαφορετικούς χώρους και με διαφορετικό υπόβαθρο, καλούνται να δουλέψουν με αναφορά το πως μετουσιώνεται μέσα του η σκοτεινή αυτή εποχή και χρησιμοποιώντας ο καθένας τα δικά του εκφραστικά μέσα να μεταφράσει και να μετασχηματίσει σε εικαστικό έργο το προσωπικό αλλά και συλλογικό αυτό βίωμα, χωρίς κανένα περιορισμό.

  Κι ας μη ξεχνάμε ότι, η ανθρωπότητα ποτέ δεν υποτάχτηκε ολοκληρωτικά στον ζόφο. Το βαθύτερο σκοτάδι πάντοτε έκρυβε την υπόσχεση μιας νέας αυγής. Ιστορικά, οι σκοτεινές αυτές περίοδοι ήταν πάντοτε προπομποί νέων, καλύτερων εποχών.

  Μας το υπόσχεται αυτό με το μυστήριο χαμόγελό της μια κόρη Αρχαϊκή, μας καλεί σ’ αυτό το φωτεινότερο αύριο, με ένα αόρατο νεύμα της, μια αναγεννησιακή Αφροδίτη.

  Εικαστικός-ζωγράφος
  Αστερίου Δημήτρης

  English Please :

  Opening Letter for group exhibition, subject “Dark Times – Reflections”

  By the term Dark Times, in addition to the narrow-precise meaning given to them by a historian (referring to the primigeometric and sub-American times), we tend to characterize those historical periods in which societies are tested: There is a general ambiguity and uncertainty, people are forced into forced immigration either being chased by the severity of the destruction brought about by a war or by the economic downturn imposed on their place, the social structures are collapsing, the labor relations are being looted, the peoples divided by hate religious, racial, political.

  People struggle in the darkness looking for clues of hope and freedom, cracks towards a different, promising tomorrow.

  The recent period that has put our country in great trouble, the upheaval in the wider Balkan region, the rise of extreme ideologies in Europe and its prevalence in several of its countries, as well as civil wars, religious fanaticism, famine – still plaguing the corners of a drained supercomputing planet – and extreme climate change have led to rapid changes in the social, political, economic but also the demographic web of the planet.

  Reflections and associations are obvious.
  This projection, of the dark times nowadays, is a trigger for internal processes as well as for their expression, differentiating the space and the time we live. Everyone and everything is connected. People and events are a great chain linking today with the past. Everyone carries his / her physical space and personal and social experiences and is guided by his / her individual perception, interprets and expresses them.

  Art has always been inspired and inspired by its age to describe it, analyze it, deepen its causes, soothe the wound, and propose solutions. And as a mirror, it reflects and translates people to the misery. Artists from different backgrounds and with different backgrounds are invited to work with reference to how this dark age is transformed and using each one’s own expressive means to translate and transform into a visual work the personal and collective experience without any restriction.

  And let’s not forget that humanity has never completely subsided to the dweller. The deepest darkness always hid the promise of a new dawn. Historically, these dark periods have always been forerunners of new, better times.

  We promise this with the mysterious smile of an Archaic daughter, inviting us to this brighter tomorrow, with an invisible nod, a Renaissance Aphrodite.

  Fine Artist
  Asteriou Dimitris

  You may also like ...

  0

  Leave a Reply